Hovedstrategi

RØRE-prosjektet bygger på fire hovedstrategier:

  • Alt som gjøres i prosjektet skal være kunnskapsbasert, dvs bygge på anerkjent forskning og/eller empiri.
  • Det legges til grunn en helhetlig tilnærming til utvikling av skolene for å nå målsettingene. Dette er i tråd med Verdens Helseorganisasjon sine anbefalinger for helsefremmende skoler og innebærer at elever, ansatte, for eldre og lokalsamfunnet skal engasjeres i skoleutviklingen.
  • Tiltak i prosjektet skal bygge på etablerte arbeidsmåter i skolen og være mulig å få til innenfor rammene av en skoledag.
  • Elevene skal ha mulighet for medvirkning i prosjektarbeidet på skolen.

Forskning viser at det er nær sammenheng mellom god fysisk form, god ernæringsstatus og god helse. Samtidig er det mye ny forskning som viser sammenhengen mellom god helse og forutsetninger for læring.

God nok fysisk form, riktig ernæring til rett tid og god nok søvnkvalitet til å kunne få utbytte av opplæring gjennom skoledagen er kjernekomponentene i RØRE-prosjektet.

Sentralt i prosjektet er at elevene skal få kunnskap, erfaringer og ferdigheter slik at de kan gjøre gode valg for seg selv, både på kort og lang sikt.

Les mer om RØRE-temaene arrow_forward

Tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen er selve navet i RØRE-prosjektet. Det er skolene selv som søker midler til prosjekter og tiltak som de ønsker å gjennomføre. Tiltak som kan bidra til mer fysisk aktivitet i løpet av skoledagen, bedre kosthold og gode søvnvaner for elevene er i fokus. Det kan være fysiske tilrettelegginger, tilrettelegging av sosialt miljø og undervisning og opplæring.

Kompetanseheving

For å lykkes med god forankring av utviklingsarbeid på skolene tilrettelegger RØRE for fellessamlinger for hele personalet på RØRE-skoler. Fellessamlinger på skolene skal fokusere på alle RØRE-temaene: matglede, gode søvnvaner og bevegelsesglede – med særlig vekt på fysisk aktiv læring. RØRE har knyttet til seg kompetente ressurser innen RØRE-temaene og vil også tilby konferanser og kurs i regi av prosjektet eller i samarbeid med andre aktører.

RØRE skal også bidra til erfaringsutveksling, slik at skolene i prosjektet kan lære av hverandre.

Se vår inspirasjonsbank

Nettverk av RØRE-ambassadører

På alle nye RØRE-skoler vil det være RØRE-ambassadører. Det vil si frikjøpte lærere som får kompetansehevning og som fungerer som igangsetter og pådriver på egen skole. Dette styrker kommunikasjonen mellom prosjektet og skolen og øker skolens gjennomføringsevne av eget prosjekt.

Les mer om RØRE-ambassadøren her

RØRE-ambassadørene organiseres i nettverk som møtes fire ganger i året gjennom to skoleår. Nettverkssamlingene er en arena for kompetanseheving og erfaringsutveksling.

Fysisk aktivitet

I RØRE-prosjektet knyttes økt fysisk aktivitet til aktiv undervisning i fag (FAL), fysisk aktivitet utenom undervisning og bruk av utemiljø som skolegård, nærområde og tilgang på natur for fysisk aktivitet. Fysisk aktiv læring, også kalt aktivitetsbasert læring er et grunnelement i RØRE. Fysisk aktiv læring er en undervisningsmetode som bidrar til variasjon og som tar hensyn til at elever lærer på ulike måter. Mindre stillesitting er ett av Helsedirektoratets store folkehelsemål.

Les mer om RØRE-temaet «Fysisk aktivitet» arrow_forward

Kosthold og ernæring

Forskning viser at effektene av et sunt og balansert kosthold bedrer hjernekapasitet, maksimerer kog­nitiv kapasitet og forbedrer de skolefaglige presta­sjonene for barn og unge i skolealder. I RØRE vil vi vise hvordan skolen kan legge til rette for matglede gjennom bedre rutiner og tilrettelegging for arbeid med mat og kosthold. Slik vil vi gi alle elever likere muligheter for gode skolefaglige prestasjoner.

Les mer om RØRE-temaet «Kosthold» arrow_forward

Søvn og søvnkvalitet

Hjernen lagrer minner mens vi sover og hjernen velger også ut hva den vil lagre mens vi sover. Søvn og hukommelse henger sammen, bl.a. gjennom at hjernen konsoliderer hukommelse ved å lage varige strukturelle endringer i hjernen når vi sover. Det vil si at det blir permanente forandringer i forbindelser mellom nerveceller, som danner grunnlaget for hukommelse. Dårlig eller for lite søvn kan derfor gå ut over både hukommelse og læring.

Les mer om RØRE-temaet «Søvn» arrow_forward