Alle barneskoler, ungdomsskoler, kombinerte skoler, videregående skoler og private skoler i Viken fylke kan søke om midler til å realisere egne folkehelseprosjekter gjennom tilskuddsordningen i RØRE-prosjektet.

Her kommer søknadsskjema arrow_forward

Søknadsfristen for skoleåret 2022/2023 er passert. Følg med for å få med dere siste utlysning i prosjektet. 

Det vil bli tre utlysninger i prosjektet totalt:

 • Skoleåret 2021/2022
 • Skoleåret 2022/2023
 • Skoleåret 2023/2024
RØRE – en mulighet for din skole

Skoler som blir tatt opp i prosjektet og blir en RØRE-skole får støtte til å jobbe med fysisk aktivitet, ernæring og søvnkvalitet. Dette handler om å skape bedre forutsetninger for læring på skolen.

I tillegg får skolene anledning til å realisere egne prosjekter, som vanligvis faller utenfor knappe kommunale eller fylkeskommunale rammer til utviklingsarbeid i skolen.

RØRE-prosjektet er en gylden anledning for skolen til å få støtte til systematisk helsefremmende arbeid, og til arbeid med livsmestring og folkehelse som tverrfaglig tema. Skoler som søker om å bli med i RØRE-prosjektet må vise hvordan de inkluderer RØRE-prosjektet i skolens helsefremmende arbeid.

Skolene i RØRE-prosjektet får delta i nettverk, der de får kompetanse, inspirasjon og støtte til å drive med RØRE-arbeid. Dette handler om fysisk aktivitet i fag, fysisk aktivitet ellers i skoledagen, gode skolemåltider og tips og ideer til undervisning om ernæring, søvnkvalitet og fysisk aktivitet og hvordan disse påvirker psykisk og fysisk helse og læring.

Alle skoler som skal delta i RØRE-prosjektet må sette av minimum to timer i uken for at en RØRE-ambassadør skal kunne jobbe med disse temaene på skolen. Disse timene er et frikjøp som dekkes av RØRE-prosjektet med 50.000 kroner per år.
Les mer om RØRE-ambassadøren

Retningslinjer for utlysning av RØRE-midler

Her kan du lese retningslinjene for utlysning av midler for skoleåret 2022/2023.
Les retningslinjene nøye før dere søker:

Last ned retningslinjene for utlysningen som eget dokument.

 • Mål for prosjektet

  RØRE-prosjektet er et utviklings- og folkehelseprosjekt i skolen ledet av Viken fylkeskommune med finansiering fra Sparebankstiftelsen DNB.

  Formålet med prosjektet er å bidra til at flest mulig elever fullfører hele opplæringsløpet sitt på en best mulig måte.

  Gjennom tilskuddsordningen i RØRE-prosjektet kan skoler i hele Viken fylke søke om støtte til å realisere egne folkehelseprosjekter. Skolen utvikler selv sine mål for å delta i prosjektet, innenfor rammen av målene for RØRE-prosjektet som er:

  • Prosjektet skal gjennom arbeid med fysisk aktivitet, kosthold og søvn gi elevene erfaringer som fremmer helse, trivsel og læring, slik at de blir i stand til å ta ansvarlige valg for eget liv.
  • Prosjektet skal inspirere til systematisk arbeid med fysisk aktivitet, kosthold og søvn for å styrke skolen som helsefremmende arena.
 • Hvorfor bli en RØRE-skole?

  RØRE-prosjektet er en gylden anledning for skolen til å få støtte til systematisk helsefremmende arbeid, og til arbeid med livsmestring og folkehelse som tverrfaglig tema. Skoler som søker om å bli med i RØRE-prosjektet må vise hvordan de inkluderer RØRE-prosjektet i skolens helsefremmende arbeid.

  I tillegg til å kunne realisere egne tiltak får nye RØRE-skoler også 50.000 kr til frikjøp av en pedagog i to timer pr uke for å jobbe med RØRE-temaene fysisk aktivitet, sunt kosthold og gode søvnvaner.

  Pedagogen fungerer som en ambassadør eller prosjektleder på egen skole og har som hovedansvar å mobilisere og engasjere kolleger i RØRE-temaene fysisk aktivitet, sunt kosthold og gode søvnvaner, samt være pådriver i skolemiljøet for RØRE-arbeid.

  RØRE-ambassadøren deltar i et kompetansehevende nettverk med fire dagssamlinger i året.

  Skolen forplikter seg til at ambassadøren deltar på samlingene, og til å sette av tid til at ambassadøren kan dele kunnskap og erfaringer med rektor og sine kolleger.

  RØRE-ambassadørprogrammet er toårig, men tilskudd gis for ett år av gangen.

 • Hvem kan søke?

  Barneskoler, ungdomsskoler, kombinerte skoler, videregående skoler og private skoler i Viken fylke kan søke om å bli med i RØRE-prosjektet. Rektor søker på vegne av egen skole.

 • Hvilke tiltak kan få støtte?

  Skoler kan søke om støtte til tiltak som dere selv ønsker å realisere og som dekkes inn av RØRE-prosjektets to hovedmål.

  Trenger dere inspirasjon? Her kan dere se eksempler på tiltak som kan gis støtte.

  • Foreldrerettet arbeid; skolen kan søke støtte til utvikling og utprøving av arbeid knyttet opp mot foreldrenes og skolens ansvar for å skape gode rammer for barnets kosthold, fysisk aktivitet og søvn.
  • Kompetanseheving; skolen kan søke om støtte til kompetanseheving for å kunne gjennomføre endrings- og utviklingsarbeid som følger av skolens arbeid med RØRE-prosjektet.
  • Søvnvaner og søvnkvalitet; skolen kan søke om støtte til tiltak og aktiviteter som bidrar til at elever, foresatte og skolen blir oppmerksomme på betydningen av gode søvnvaner.
  • Fysisk aktiv læring; skolen kan søke om støtte til utstyr eller annet som bidrar til at skolen legger til rette slik at ansatte og elever jobber med fysisk aktiv læring i undervisningen. Skolen forplikter seg til systematisk arbeid med fysisk aktiv læring som undervisningsmetode i fag.
  • RØRE-pauser; skolen kan søke om støtte til utstyr eller annet som bidrar til systematisk arbeid for å øke fysisk aktivitetsnivå i løpet av skoledagen. RØRE-pauser er korte eller lengre avbrekk fra stillesitting i skoledagen. Skolen forplikter seg til å systematisk gjennomføre RØRE-pauser flere ganger i uken i et utvalg klasser.
  • Mat i skolen; skolen kan søke om støtte til tiltak som bidrar til gode rutiner for mat i skolen, og til at elevene gjør gode valg for eget kosthold. Det gis ikke støtte til råvarer eller til møbler og inventar til innvendig oppgradering av skolebygg.
  • Frokosttilbud; skolen kan søke om støtte til innkjøp av nødvendig utstyr for å kunne servere gratis frokost til elever. Det kan også søkes om støtte til lønn til en assistent (eller tilsvarende) 1 t/dag for å lage og organisere skolefrokost. Det kan bevilges inntil 50.000 kr til lønn til denne, forutsatt at skolen serverer frokost fem dager pr uke, gjennom hele skoleåret. Skolen kan ikke få støtte til frokosttilbud mer enn to skoleår. I løpet av denne tiden må skolen kunne etablere sin egendrevne frokostordning.
  • Attraktive og aktive skolegårder; skolen kan søke om støtte til egenandelen til spillemiddelsøknad om oppgradering og utbedring av skolegårder. Søknaden må vise hvordan dere tenker at skolegården skal brukes, både i undervisning, friminutt, SFO og utenom skoletid.

   

  Se også oversikten over alle skoler og prosjekter som har fått støtte gjennom RØRE.

  Det gis ikke støtte til innkjøp av råvarer eller til frikjøp av skolens eget personell, utover det som er nevnt over av eksempler på tiltak skolene kan søke på.

  Det kan søkes om ettårige eller flerårige tiltak, men støtte gis denne gangen for kalenderåret 2021.

 • Kriterier for vurdering av søknader

  Tiltak det gis støtte til må:

  • bidra til å nå RØRE-prosjektets hovedmål gjennom arbeid med økt fysisk aktivitet, sunt og variert kosthold, og/eller bedring av elevenes søvnvaner.
  • være forankret i skolens ordinære virksomhet og i skolens ledelse.
  • komme flest mulig til gode.
  • ha bred medvirkning fra elever.
  • ha som ambisjon å kunne bli varig.

  Tiltak det ikke gis støtte til:

  • Enkeltstående tiltak eller happenings.
  • Innkjøp av råvarer (som matvarer og driftsmidler).
  • Kostbar eller omfattende innendørs ombygging eller oppgradering av rom, arealer eller til møbler.
  • Frikjøp av skolens eget personell til ordinær virksomhet (dette gjelder ikke RØRE-ambassadøren).
 • Krav til søknaden

  Skolens rektor søker via et elektronisk søknadsskjema.

  Les gjennom retningslinjer og kriterier nøye.

  Dette må du ta stilling til før du søker:

  • Skoler som er nye eller som har hatt RØRE-ambassadør i ett år må avklare hvem som skal være RØRE-ambassadør og planlegge frikjøpet for vedkommende.
  • Det kan søkes om flere tiltak. Bruk samme søknadsskjema, og angi gjerne prioritert rekkefølge for tiltakene. Vi ønsker et samlet budsjett for alle tiltak skolen søker om.
  • Budsjettet i søknaden må være i balanse og dokumentere minimum 25 % egenandel; dette kan være egen arbeidsinnsats, dugnad, råvarer eller annet. Budsjettet må være realistisk, og samsvare godt med beskrivelsen av tiltakene.
  • Dersom dere søker om støtte til installasjoner, må søknaden vise hvordan installasjonen skal benyttes i undervisning og i skolemiljøet for øvrig. Det kan f.eks. søkes om egenandel til spillemiddelsøknader til nærmiljøanlegg etter Kulturdepartementets spillemiddelordning.
 • Behandling, tildeling, utbetaling og rapportering

  Det gjøres en skjønnsmessig vurdering av søknader, der vi tar utgangspunkt i skolens plan, forventet måloppnåelse, målene for tilskuddsordningen, samt kriteriene som er angitt i dette dokumentet. Innstilling gjøres administrativt, og vedtak gjøres av Fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken fylkeskommune. Tildeling, alternativt avslag på tilskudd under ordningen er ikke et enkeltvedtak og har ikke klagerett.

  Halve tilskuddsbeløpet utbetales når søker skriftlig har bekreftet at de aksepterer tildelingen. Resterende beløp utbetales når skolen har levert sluttrapport med regnskap som er godkjent av Viken fylkeskommune.

  Tilskuddsmottakeren skal opprette eget prosjektnummer i sitt regnskap for RØRE-arbeidet, og føre regnskap og merverdiavgiftskompensasjon for sine utlegg på vanlig måte.

  Tilskuddsmottaker forplikter seg til å levere sluttrapport med regnskap for tiltaket. Det kreves ikke revisorattestert regnskap fra tilskuddsmottaker, men utskrift fra regnskap på artsnivå signert av regnskapsansvarlig skal vedlegges. Fylkeskommunens revisjon skal ha innsynsrett i prosjektregnskapet. Kostnader til frikjøp av RØRE-ambassadøren skal dokumenteres. Dersom det er kostnadsført andre personalkostnader i prosjektet må dette være dokumentert enten i regnskapet eller ved timelister og lønnsdokumentasjon.

  Tilskuddet skal benyttes i henhold til tildeling. Dersom tilskuddet ikke kan benyttes som forventet, plikter mottaker å gi Viken fylkeskommune informasjon om dette straks dette blir kjent. Ubrukte midler skal tilbakeføres til Viken fylkeskommune.

  Dersom tilskuddsmottaker ikke oppfyller de krav som framgår av regelverket eller tildelingsbrevet, bortfaller tilskuddet. Tilskuddet kan stanses og/eller kreves tilbakebetalt dersom mottaker ikke gir riktige opplysninger eller ikke bruker tilskuddet som forventet.

  Tilskuddsmottaker forplikter seg til å bidra til erfaringsdeling og presentere sine prosjekter og tiltak i relevante kanaler og på arrangementer i regi av RØRE-prosjektet. Videre må tilskuddsmottaker stille seg positiv til samarbeid med forskningsinstitusjoner der det er ønskelig.

  Frist for rapportering på midler for tiltak i skoleåret 2021/22 er utsatt til 1. juni 2022.

  Her finner du skjema til sluttrapport for skoler i RØRE

   

   

Slik søker dere

Les nøye gjennom retningslinjene for utlysningen. Bruk elektronisk søknadsskjema på Viken fylkeskommune sine nettsider for å beskrive hvilke prosjekt/tiltak du vil gjennomføre på din skole. Rektor er søker på vegne av skolen.

Her kommer søknadsskjema arrow_forward

Søknadsfristen for skoleåret 2022/2023 er passert. Følg med for å få med dere siste utlysning i prosjektet.