Alle barneskoler, ungdomsskoler, kombinerte skoler, videregående skoler og private skoler i Viken fylke som har vært med i prosjektet tidligere kan søke om midler til å realisere folkehelseprosjekter gjennom tilskuddsordningen i RØRE-prosjektet.

søknadsskjema arrow_forward

Søknadsfristen for skoleåret 2023/2024 er 31.03.2023.

Det er tre utlysninger i prosjektet totalt:

 • Skoleåret 2021/2022
 • Skoleåret 2022/2023
 • Skoleåret 2023/2024
RØRE – en mulighet for din skole

Skoler som deltar i prosjektet og er en RØRE-skole får støtte til å jobbe med fysisk aktivitet, ernæring og søvnkvalitet. Dette handler om å skape bedre forutsetninger for læring på skolen.

I tillegg får skolene anledning til å realisere egne prosjekter, som vanligvis faller utenfor knappe kommunale eller fylkeskommunale rammer til utviklingsarbeid i skolen.

RØRE-prosjektet er en gylden anledning for skolen til å få støtte til systematisk helsefremmende arbeid, og til arbeid med livsmestring og folkehelse som tverrfaglig tema. Skoler som søker om å bli med i RØRE-prosjektet må vise hvordan de inkluderer RØRE-prosjektet i skolens helsefremmende arbeid.

Skolene i RØRE-prosjektet får delta i nettverk, der de får kompetanse, inspirasjon og støtte til å drive med RØRE-arbeid. Dette handler om fysisk aktivitet i fag, fysisk aktivitet ellers i skoledagen, gode skolemåltider og tips og ideer til undervisning om ernæring, søvnkvalitet og fysisk aktivitet og hvordan disse påvirker psykisk og fysisk helse og læring.

Alle skoler som har hatt RØRE-ambassadør i bare ett skoleår i RØRE-prosjektet må sette av minimum to timer i uken for at en RØRE-ambassadør skal kunne jobbe med disse temaene på skolen. Disse timene er et frikjøp som dekkes av RØRE-prosjektet med 50.000 kroner per år.
Les mer om RØRE-ambassadøren

Retningslinjer for utlysning av RØRE-midler

Her kan du lese retningslinjene for utlysning av midler for skoleåret 2023/2024.
Les retningslinjene nøye før dere søker:

Se retningslene for tilksuddsordningen RØRE for skoleåret 2023-2024 her.

 • Mål for prosjektet

  RØRE-prosjektet er et utviklings- og folkehelseprosjekt i skolen ledet av Viken fylkeskommune med finansiering fra Sparebankstiftelsen DNB.

  Formålet med prosjektet er å bidra til at flest mulig elever fullfører hele opplæringsløpet sitt på en best mulig måte.

  Gjennom tilskuddsordningen i RØRE-prosjektet kan skoler i hele Viken fylke søke om støtte til å realisere egne folkehelseprosjekter. Skolen utvikler selv sine mål for å delta i prosjektet, innenfor rammen av målene for RØRE-prosjektet som er:

  • Prosjektet skal gjennom arbeid med fysisk aktivitet, kosthold og søvn gi elevene erfaringer som fremmer helse, trivsel og læring, slik at de blir i stand til å ta ansvarlige valg for eget liv.
  • Prosjektet skal inspirere til systematisk arbeid med fysisk aktivitet, kosthold og søvn for å styrke skolen som helsefremmende arena.
 • Hvorfor være en RØRE-skole?

  RØRE-prosjektet er en gylden anledning for skolen til å få støtte til systematisk helsefremmende arbeid, og til arbeid med livsmestring og folkehelse som tverrfaglig tema. Skoler som søker om å bli med i RØRE-prosjektet må vise hvordan de inkluderer RØRE-prosjektet i skolens helsefremmende arbeid.

  Alle skoler som ønsker å være med i RØRE-prosjektet i skoleåret 2023-2024 må sette av tid til en pedagog for å være RØRE-ambassadør.

  • Skoler som har hatt RØRE-ambassadør i ett år tidligere kan søke om 50.000 kr i støtte til frikjøp av en ambassadør for to timer pr uke. RØRE-ambassadøren skal være en pedagog og skal fungere som prosjektleder på egen skole og ha hovedansvar for å mobilisere og engasjere kolleger i arbeid med RØRE-temaene fysisk aktivitet, sunt kosthold og gode søvnvaner. Skolen forplikter seg til at ambassadøren deltar på fire samlinger i løpet av året, og til å sette av tid til at ambassadøren kan dele kunnskap og erfaringer med rektor og sine kolleger.
  • Skoler som har hatt RØRE-ambassadør i to år tidligere i RØRE-prosjektet kan søke om inntil 20.000 kr til en RØRE-ambassadør. RØRE-ambassadøren skal være en pedagog og skal fungere som prosjektleder på egen skole og ha hovedansvar for å mobilisere og engasjere kolleger i arbeidet med RØRE-temaene fysisk aktivitet, sunt kosthold og gode søvnvaner.

  En sentral del av RØRE-prosjektet det siste prosjektåret er en RØRE-konferanse. Alle skoler som mottar støtte i år forplikter seg til å delta der, samt presentere RØRE-arbeidet sitt (f.eks. som en veggplakat).

 • Hvem kan søke?

  Tilskuddsmottakere i skoleåret 2023/2024 er barneskoler, ungdomsskoler, kombinerte skoler, videregående skoler og private skoler i Viken fylke som er med i RØRE-prosjektet inneværende skoleår, eller som har vært med tidligere (siden 2017). Det er rektor på vegne av sin skole som er søker.

 • Hvilke tiltak kan få støtte?

  I tillegg til støtte til en RØRE-ambassadør kan skolen søke om støtte til tiltak som dere selv ønsker å realisere og som vil bidra til å nå hovedmålene i RØRE-prosjektet.

  Trenger dere inspirasjon? Her kan dere se eksempler på tiltak som kan gis støtte.

  • Fysisk aktiv læring; barneskoler og ungdomsskoler kan søke om støtte til utstyr og kompetanseheving som bidrar til at skolen legger til rette for at ansatte og elever kan jobbe med fysisk aktiv læring i undervisningen.
  • RØRE-pause; ungdomsskoler og videregående skoler kan søke om støtte til utstyr og kompetanseheving som bidrar til implementering av RØRE-pauser (systematisk arbeid for å øke fysisk aktivitetsnivå i løpet av skoletiden).
  • Mat i skolen; det kan søkes støtte til arbeid med Helsedirektoratets retningslinjer for mat og måltider i skolen. Det gis ikke støtte til råvarer eller til møbler og inventar til innvendig oppgradering av skolebygg.
  • Frokosttilbud; barneskoler og ungdomsskoler, som også gjør tiltak for bedre skolemåltider, kan søke støtte til lønn til en assistent (eller tilsvarende) 1 t/dag for å lage og organisere gratis skolefrokost. Det kan også søkes støtte til innkjøp av nødvendig utstyr for å kunne servere gratis frokost til elever.
  • Søvn og søvnkvalitet; det kan søkes støtte til tiltak og aktiviteter som bidrar til at elever, foresatte og skolen blir oppmerksomme på betydningen av god søvnkvalitet for konsentrasjon og læring, herunder Søvnboost og RØRE-søvnprogrammet.
  • Min livsstil; det kan gis støtte til videregående skoler som ønsker å gjennomføre e-helseverktøyet Min livsstil. Støtten forutsetter at skolen har en plan for oppfølging og bruk av resultatene.

  Videregående skoler som søker om å delta i prosjektet oppfordres til å systematisk gjennomføre «Min livsstil», RØRE-pauser, og RØRE-søvnprogrammet. RØRE-arbeidet på skolen skal være forankret i skolens arbeid med Viken fylkeskommunes strategi for helsefremmende skoler.

   

  Tiltaket må kunne gjennomføres i løpet av skoleåret 2023-2024. Det gis ikke støtte til tiltak som ikke kan avsluttes i løpet av skoleåret.

  Det gis ikke støtte til enkeltstående tiltak eller happenings, innkjøp av råvarer (som f.eks. matvarer), innendørs ombygging eller oppgradering av rom, arealer eller til møbler, frikjøp av skolens eget personell til ordinær virksomhet (gjelder ikke RØRE-ambassadør og frokostassistent).

 • Kriterier for vurdering av søknader

  Kriterier som prosjektledelsen vil legge vekt på ved vurdering av søknader
  Tiltaket må:

  • bidra til å nå RØRE-prosjektets hovedmål gjennom arbeid med økt fysisk aktivitet, sunt og variert kosthold, og/eller bedring av elevenes søvnvaner.
  • være forankret i skolens ordinære virksomhet og i skolens ledelse.
  • komme flest mulig til gode.
  • ha bred medvirkning fra elever.
  • ha som ambisjon å kunne bli varig.
 • Krav til søknaden

  Skolen søker via et elektronisk søknadsskjema på www.viken.no. Skolen må avklare hvem som skal være RØRE-ambassadør og, der det er aktuelt, planlegge frikjøpet for vedkommende.

  Det kan søkes om flere tiltak. Bruk ett søknadsskjema for alle tiltak, og angi gjerne prioritert rekkefølge for tiltakene. Det leveres ett samlet budsjett for alle tiltak skolen søker om.

  Søknadens budsjett må være realistisk, i balanse og samsvare godt med beskrivelsen av tiltakene. Det forutsettes egeninnsats underveis i arbeidet.

  Søknadsfrist er 31.mars.2023. For sent innkomne søknader vil ikke bli behandlet.

 • Behandling, tildeling, utbetaling og rapportering

  Det gjøres en skjønnsmessig vurdering av søknader, der vi tar utgangspunkt i skolens plan, forventet måloppnåelse, målene for tilskuddsordningen, samt kriteriene som er angitt i dette dokumentet. Innstilling gjøres administrativt, og vedtak gjøres av Fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken fylkeskommune. Tildeling, alternativt avslag på tilskudd under ordningen er ikke et enkeltvedtak og har ikke klagerett.

  Tilskuddsbeløpet utbetales forskuddsvis når søker skriftlig har bekreftet at de aksepterer tildelingen.

  Tilskuddsmottakeren skal opprette eget prosjektnummer i sitt regnskap for RØRE-arbeidet, og føre regnskap og merverdiavgiftskompensasjon for sine utlegg på vanlig måte.

  Tilskuddsmottaker forplikter seg til å levere sluttrapport med regnskap for tiltaket. Det kreves ikke revisorattestert regnskap fra tilskuddsmottaker, men utskrift fra regnskap på artsnivå signert av regnskapsansvarlig skal vedlegges. Fylkeskommunens revisjon skal ha innsynsrett i prosjektregnskapet. Frikjøpet av RØRE-ambassadøren skal dokumenteres. Dersom det er kostnadsført andre personalkostnader i prosjektet må dette være dokumentert enten i regnskapet eller ved timelister og lønnsdokumentasjon.

  Tilskuddet skal benyttes i henhold til tildeling. Dersom tilskuddet ikke kan benyttes som forventet, plikter mottaker å gi Viken fylkeskommune informasjon om dette straks dette blir kjent. Ubrukte midler skal tilbakeføres til Viken fylkeskommune.

  Dersom tilskuddsmottaker ikke oppfyller de krav som framgår av regelverket eller tildelingsbrevet, bortfaller tilskuddet. Tilskuddet kan stanses og/eller kreves tilbakebetalt dersom mottaker ikke gir riktige opplysninger eller ikke bruker tilskuddet som forventet.

  Tilskuddsmottaker forplikter seg til å bidra til erfaringsdeling og presentere sine prosjekter og tiltak i relevante kanaler og på arrangementer i regi av RØRE-prosjektet, samt at de må stille seg positive til samarbeid med forskningsinstitusjoner der det blir etterspurt.

   

   

Slik søker dere

Les nøye gjennom retningslinjene for utlysningen. Bruk elektronisk søknadsskjema på Viken fylkeskommune sine nettsider for å beskrive hvilke prosjekt/tiltak du vil gjennomføre på din skole. Rektor er søker på vegne av skolen.

Søknadsskjema arrow_forward

Søknadsfristen for skoleåret 2023/2024 er 31.mars.2023.