I nye læreplaner for skolen er folkehelse og livsmestring tverrfaglig tema som er gjennomgående for de ulike fagene. RØRE-prosjektets arbeidsmåter er gode bidrag for skoler og lærere til å integrere folkehelse og livsmestring i fag og i skolens helhetlige arbeid.

En elev som har sovet dårlig, ikke spist og vært inaktiv lærer også mindre. Dette vet vi.

Sosial ulikhet i helse

Vi vet også at det er store forskjeller i Viken og at barn og unge har forskjellig utgangspunkt med tanke på familieforhold, inntekt, boligsituasjon og helse. Dette har også innvirkning på hvordan de unge klarer seg seinere i livet. Skolen er i en unik posisjon fordi det er en av de få arenaene der man treffer alle barn og unge, uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn. Derfor mener vi at skolene også har en unik mulighet til å bidra til å utjevne noen av forskjellene.

Norske skolebarn er for lite aktive

Generelt er norske skolebarn er for lite aktive. En ny undersøkelse fra WHO viser at kun et mindretall av skolebarna mellom 11 og 15 år i Norge og Norden har et aktivitetsnivå i tråd med anbefalingene om 60 minutters daglig fysisk aktivitet. Andelen norsk ungdom som oppfyller anbefalingene er liten, og den er fallende med alder.

Stillesitting og feil kosthold

Norge henger også etter i kampen mot overvekt og fedme. En rapport fra verdens helseorganisasjon slår fast at fedme er den største trusselen mot barn og unges helse. I Norge er 19 % av alle åtteåringer overvektige. Siden 70-tallet har antall barn med overvekt og fedme blitt mer enn tredoblet.

Hovedårsaker er stillesitting og feil kosthold og dette kan vi gjøre noe med.

Nylig ga 34 norske uavhengige eksperter innen ernæring og folkehelse ut en rapport hvor norske myndigheters satsing på sunn mat og forebygging av overvekt er evaluert. Et av rådene fra ekspertpanelet er å pålegge kommuner å tilby gratis skolemåltid til elevene. Her er mange RØRE-skoler godt i gang.

Søvnmangel

Undersøkelser viser også at det er mange ungdommer som sover for lite, bruker langt tid på å sovne og sliter med søvnløshet.

Psykiske plager hos barn og unge 

Selv om norsk ungdom stort sett har det bra rapporterer et stadig økende antall unge om psykiske helseplager. Ungdataundersøkelsen viser at ca 20 % av norsk ungdom opplever så sterke symptomer på dårlig psykisk helse at det påvirker deres livskvalitet negativt. 30 % av de som bruker lang tid på videregående skole, eller faller fra, oppgir psykiske plager som årsak.

Vi vet at både kosthold, fysisk aktivitet og søvn har positiv innvirkning på barn og unges psykiske helse.

RØRE

Viken fylkeskommune har fått 40,5 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til arbeidet med RØRE de tre neste årene. Sammen med skolene i Viken har vi jobbet med å utforske hvordan sunne og aktive barn lærer og trives bedre.

Skoler som legger til rette for fysisk aktivitet, jobber med kosthold, matglede og gode søvnvaner er med på å skape bedre forutsetninger for trivsel og læring på skolen.

Kosthold og matglede

Gjennom RØRE skal vi legge til rette for gode matvaner og undervisning om ernæring og kosthold.

Se vårt tema om kosthold arrow_forward

Fysisk aktivitet

RØRE-prosjektet vil bidra med eksempler på hvordan man kan legge til rette for 60 minutter fysisk aktivitet hver dag i skolen. I RØRE handler det både om aktiv undervisning i fag og å bidra til uteområder som innbyr til fysisk aktivitet.

Se vårt tema om fysisk aktivitet arrow_forward

Barn og unges søvnvaner

Gjennom RØRE-prosjektet ønsker vi å få frem kunnskap og gode eksempler på hvordan skolen kan bidra i arbeidet med å lære barn og unge om å ta ansvar for egne søvnvaner.

Se vårt tema om søvn arrow_forward